Veelgestelde vragen

Wij zijn bezig met een plan voor een zonnepark bij u in de buurt. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Daarom hebben wij een lijst met veel gestelde vragen gemaakt. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Over zonnepark N18 Noord

Wie is de initiatiefnemer van het zonnepark?

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie en Energie Coöperatie Haaksbergen zijn de initiatiefnemers van het zonnepark.

Wat is de plek van het zonnepark?

Wij willen het zonnepark aanleggen op een stuk landbouwgrond langs de N18 ten noordoosten van Haaksbergen aan de noordkant van de N18 (tussen de Bolscherbeek en de N739) in de gemeente Haaksbergen.

2020 10 20 TotaalplangebiedHaaksbergen

Kan de plek helemaal vol worden gelegd met zonnepanelen?

Ja, dat kan. Maar wij vinden het belangrijk dat onze zonneparken geen negatieve invloed hebben op de onderliggende gronden. Daarom kiezen wij op agrarische landbouwgrond bij voorkeur voor een zogenoemde ‘zuid opstelling’ van de zonnepanelen met ruimte tussen de rijen.

Zuidopstelling

Hierdoor krijgt de grond onder de zonnepanelen nog voldoende licht en water, waardoor de kwaliteit van de bodem behouden blijft. Ook willen wij dat onze zonneparken een bijdrage leveren aan (het verbeteren van) de lokale vegetatie en (habitatten van) insecten en vogels. Daarom hebben wij samen met lokale natuur- en milieuorganisaties goed naar de ecologische inrichting van het zonnepark gekeken en met deze informatie een ontwerp landschappelijke inpassing laten maken.

Kan het zonnepark landschappelijk worden ingepast?

Ja, het is mogelijk om het zonnepark in te passen in het landschap en het directe zicht daarop te beperken.

In het plan is er rondom de paneelopstelling ruimte voor landschappelijke inpassing. Nieuwe landschapselementen zoals een esrand en (fruit)bomen zorgen voor versterking van de biodiversiteit. Door de toepassing van struweel (struiken), overhoekjes en de aanplant van hoogstam-fruit wordt bijvoorbeeld een goede leefomgeving voor de steenuil gecreëerd.

Wanneer start de bouw van het zonnepark?

Dat is nog niet bekend. Op 28 september 2021 heeft de gemeente de definitieve vergunning verleend. De volgende stap is de aanvraag van de SDE++ subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die het produceren van duurzame elektriciteit of gas ondersteunt. Pas wanneer wij een definitieve omgevingsvergunning en subsidie hebben, kunnen wij inschatten wanneer wij kunnen starten met de bouw van het zonnepark.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de ontwikkelingen rond ons idee. U kunt zich hieronder voor deze nieuwsbrief aanmelden. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkn18noord.nl.

Over het proces en de procedure

Aan welke regels moet een zonnepark voldoen?

Om het zonnepark te kunnen bouwen, moeten wij een omgevingsvergunning krijgen. Deze is op 28 september 2021 verleend door de gemeente Haaksbergen. In deze vergunning worden de eisen en voorwaarden voor het zonnepark opgenomen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over de veiligheid, flora en fauna, rekening houden met archeologische waarden, beperken of voorkomen van hinder voor de omgeving en landschappelijke inpassing.

Heeft de gemeente al toestemming gegeven voor het zonnepark?

Ja, de aanvraag omgevingsvergunning is op 28 september 2021 goedgekeurd door het college van B&W van de gemeente Haaksbergen. 

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van het zonnepark?

De definitieve omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Haaksbergen. Dat betekent dat Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen het zonnepark mogen bouwen. Heeft u vragen of zorgen de komst van het zonnepark, dan vragen wij u vriendelijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Kan ik betrokken zijn bij dit zonnepark?

Ja, dat kan. We hebben ervoor gekozen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken dat wij dit idee voor een zonnepark hebben. In aanloop naar de aanvraag omgevingsvergunning hebben wij contact gehad met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties. Samen met de omgeving is het plan geschreven. Heeft u hier vragen over? Laat het ons dan weten via een mail naar info@zonneparkn18noord.nl.

Leden van Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen participeren in het te realiseren zonneveld. Dat kan door certificaten te kopen. Met deze zogenoemde Certificaten van lening kunt u straks delen in het rendement van de zonnevelden. De uitgifte van de certificaten start naar verwachting in 2022.

Over participatie

Krijgt de omgeving ook inkomsten van het zonnepark?

Een duurzame samenleving opbouwen doen we samen. Dat betekent ook dat Pure Energie een deel van de inkomsten van het zonnepark - voor de duur van 15 jaar - teruggeeft aan de omgeving. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de mate van (financiële) participatie van de omgeving en de hoeveel energie dat in een jaar wordt opgewekt (dit heet ook wel: opgewekte megawattuur (MWh)). Bij dat laatste geldt in het algemeen: hoe meer zonnepanelen, hoe hoger het bedrag. Het bedrag stellen we beschikbaar via een omgevingsfonds. Wat de omgeving hier mee wil doen, bepaalt de omgeving grotendeels zelf. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het buurthuis of het organiseren van sociale activiteiten.

Is er ook ruimte voor financiële participatie?

Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark, via een energiecoöperatie. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen lid worden van deze coöperatie, kunnen zo mee-investeren in het zonnepark en worden daardoor samen eigenaar van een deel van het zonnepark. Pure Energie trekt voor dit zonnepark samen op met Energiecoöperatie Haaksbergen. Kijk voor meer informatie op de website van Energiecoöperatie Haaksbergen

Leden van Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen participeren in het te realiseren zonneveld. Dat kan door certificaten te kopen. Met deze zogenoemde Certificaten van lening kunt u straks delen in het rendement van de zonnevelden. De uitgifte van de certificaten start naar verwachting in 2022.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Levert een zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare met zonnepanelen ongeveer één tot 1,3 miljoen kWh per jaar opwekt (de precieze opbrengst hangt af van het vermogen van de panelen). Eén tot 1,3 miljoen kWh is evenveel als circa 400 á 520 huishoudens per jaar gemiddeld gebruiken.

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden. Ook is niet elk (bedrijfs)dak zonder meer geschikt voor zonnepanelen. Zo is een belangrijk aandachtspunt of de constructie het extra gewicht van de zonnepanelen wel kan dragen.

 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Is er nagedacht over invloed op planten en dieren?

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van landschappelijke en natuurlijke elementen. Wij willen daar bij het ontwerp van dit zonnepark rekening mee proberen te houden. Als u daar suggesties voor hebt, horen wij dat graag. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. Wij gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd. 

Zijn zonnepanelen recyclebaar?

Zonnepanelen zijn al grotendeels recyclebaar, maar nu nog niet volledig. Een zonnepaneel bevat een aluminium frame, een glasplaat, de (meestal silicium-)cellen, een kunststof plaat, geleiders en EVA folie. Tijdens het recycling-proces worden veel van deze stoffen van elkaar gescheiden en zo mogelijk terug gewonnen voor hergebruik. Helaas is dat nu nog niet helemaal het geval, maar de verwachting is wel dat zodra de grote aantallen afgedankte panelen zich aandienen, volledige recycling goed mogelijk is.